УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ LEKARIS.com
Звонки через Ваш браузер могут работать со сбоями или не работать вообще. Для звонков через наш сервис используйте, пожалуйста, браузер Google Chrome версией не ниже 29, Mozilla Firefox версией не ниже 28 или Opera версии не ниже 17.
УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ LEKARIS.com
07 серпня 2018 р

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «CУЧАСНІ МЕДИЧНІ СЕРВІСИ», юридична особа, що зареєстрована та діє відповідно до законодавства України (місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Терьохіна Олексія, буд. 8а, офіс 5, код ЄДРПОУ 41883491), в особі Директора Рудченка Павла Сергійовича, який діє на підставі Статуту (далі– Компанія), даною публічною офертою пропонує Вам (далі - Користувач/Спеціаліст або Ви) укласти цю Угоду про використання LEKARIS.com (далі – Угода/оферта).

Відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію» дана Угода є публічним договором та її умови є однакові для всіх осіб, а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає Користувачем/Спеціалістом відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України «Про електронну комерцію». Угода вважається укладеною з моменту одержання Компанією відповіді про прийняття цієї пропозиції, наданій особою в установленому пунктом 1.6 Угоди порядку, що вважається прийняттям пропозиції укласти Угоду, та є повним і безумовним акцептом даної оферти.

Угода, укладена шляхом акцепта даної оферти, регламентується також нормами цивільного законодавства про договір приєднання (стаття 634 Цивільного кодексу України), оскільки його умови визначені Компанією в даній оферті і можуть бути прийняті будь-якою особою не інакше як шляхом приєднання до запропонованої Угоди в цілому.

У зв’язку з вищевикладеним, уважно прочитайте текст даної Угоди, і, якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом Договору, Компанія пропонує Вам відмовитися від будь-яких дій, необхідних для акцепта.

Натискаючи на кнопки "З Угодою про використання LEKARIS.com ознайомився(-лась) та згоден(-на)”, “З Положенням про конфіденційність та обробку персональних даних ознайомився(-лась). Даю згоду.” під час реєстрації на веб-сайті Компанії (включаючи мобільні додатки) LEKARIS.com, Ви погоджуєтеся з умовами та положеннями цієї Угоди, додатками до неї, в тому числі, але не виключно: Положенням про конфіденційність та обробку персональних даних та іншими умовами/положеннями/угодами/інформацією, що розміщуються на LEKARIS.com, з урахуванням їх можливих змін у відповідності до вказаних нижче положень.

Починаючи використовувати веб-сайт (включаючи мобільні додатки), будь-який онлайн-сервіс/функціонал lekaris.com, Користувач/Спеціаліст вважається таким, що прийняв умови Угоди, додатків до неї та інші умови/положення/угоди/інформацію на LEKARIS.com в редакції, чинній на момент такого використання, навіть якщо на момент реєстрації цього Користувача/Спеціаліста на веб-сайті Компанії (включаючи мобільні додатки) діяла інша редакція Угоди/ додатків до неї /інших умов/положень/угод/інформації, розміщених на LEKARIS.com.

Терміни, що використовуються по тексту даного Договору:

Веб-сайт – інтернет-сайт, що розміщується за веб-адресою https://lekaris.com (включаючи мобільні додатки), який належить Компанії.

Онлайн-сервіси – ідентифікована веб-адресою https://lekaris.com програмна система (програмна продукція) зі стандартизованими інтерфейсами, з наступними функціональними можливостями: реєстрація на Веб-сайті; користування Веб-сайтом; завантаження і зберігання на Веб-сайті даних, перегляд даних на Веб-сайті; можливість здійснення аудіодзвінків та відправлення текстових повідомлень; можливість за бажанням і вибором Користувача надання доступу до персональних даних та завантаженої інформації Користувача Спеціалістам і т.п.

Онлайн-сервіс призначений для зберігання інформації, обміну інформацією і спілкування між Користувачами та Спеціалістами або Спеціалістами між собою.

Веб-сайт, онлайн-сервіси використовуються Користувачами та Спеціалістами на власний розсуд. Компанія не несе відповідальності за достовірність і актуальність будь-якої інформації/відомостей, а також будь-які дії, вжиті Користувачами та/або Спеціалістами, в тому числі за будь-які дії Користувачів на підставі отриманої інформації від Спеціалістів або безпосередньо на Веб-сайті.

Спеціаліст - фізична особа/ фізична особа-підприємець, яка має повну вищу медичну освіту відповідно до заявленої спеціальності, сертифікат лікаря-спеціаліста, відповідні права та повноваження, встановлені законом, і успішно завершила процедуру реєстрації на Веб-сайті шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми.

Під час реєстрації на Веб-сайті або під час його використання Спеціаліст має, а Компанія зберігає за собою право вимагати від Спеціаліста надання Компанії ідентифікаційної інформації, відомостей та документів Спеціаліста.

Відсутність або ненадання вищезазначеної інформації Спеціалістом Компанії, або порушення ним будь-яких інших обов’язків, встановлених для Спеціаліста цією Угодою є підставою для відмови такому Спеціалісту у доступі до Веб-сайту, онлайн-сервісів /блокування доступу та/або закриття його аккаунту. Виявлення Компанією інформації про недостовірність наданої Спеціалістом вищевказаної інформації про себе або порушень Спеціалістом будь-якого положення цієї Угоди – є підставою для блокування/відсторонення відповідного Спеціаліста від наданого доступу та/або закриття його аккаунту.

Погоджуючись з умовами цієї оферти шляхом її акцепту, Спеціаліст гарантує, що володіє необхідними знаннями та повноваженнями у заявленій галузі медичної діяльності.

Спеціаліст несе особисту відповідальність у разі повідомлення неправдивих або перекручених відомостей про себе, не володіння необхідними знаннями та/або повноваженнями в тій чи іншій галузі медичної діяльності, невиконання або порушення умов, встановлених цією Угодою, а також в інших випадках, визначених цією Угодою.

Спеціаліст підтверджує, що усвідомлює те, що Компанія не надає медичних послуг і не несе відповідальності за результати спілкування Спеціаліста з Користувачами або іншими Спеціалістами, а також за розміщення ним на Веб-сайті будь-яких матеріалів/інформації як за допомогою публікацій, так і за допомогою особистих повідомлень Користувачам/ іншим Спеціалістам тощо.

Користувач - фізична особа у віці не молодше 18 років, яка успішно завершила процедуру реєстрації на Веб-сайті шляхом заповненя відповідної реєстраційної форми.

Компанія зберігає за собою право вимагати від Користувача надання підтвердження повноліття, щоб переконатися в тому, що неповнолітні не користуються онлайн-сервісом.

Компанія також зберігає за собою право не надавати доступ до онлайн-сервісу/заблокувати або закрити аккаунт Користувача і позбавити Користувача тимчасово або на постійній основі права користування Веб-сайтом, якщо Компанії не буде надано доказ повноліття Користувача або якщо у Компанії виникнуть підозри, що Користувач не досяг повноліття, або порушив будь-яке положення цієї Угоди.

Користувач несе особисту відповідальність за результати спілкування з Спеціалістами або іншими Користувачами, будь-яку інформацію, яку розміщує на Веб-сайті як за допомогою публікацій, так і за допомогою особистих повідомлень іншим Користувачам/Спеціалістам.

Контент - будь-яка інформація, що розміщується на Веб-сайті Користувачем/ Спеціалістом/ Компанією (надалі також – “вміст”) в будь-якому вигляді (текстові, аудіо, відео, графічні файли, фотозображення), яка використовується, в тому числі збережена, поширювана, що передається і т. п. в будь-якій формі (наприклад, але не обмежуючись, в формі текстового повідомлення, вкладеного файлу будь-якого формату, посилання на розміщення в мережі і т.п.) в рамках або в зв'язку з використанням Веб-сайту (онлайн-сервісу) і його інструментів.

Реєстрація - процедура створення облікового запису Користувача або Спеціаліста. Результатом реєстрації на Веб-сайті є надання відповідному Користувачу/ Спеціалісту персоніфікованого доступу до особистого кабінету для персоніфікованої взаємодії з інтерфейсами сайту.

В ході реєстрації Користувач/Спеціаліст зазначає у реєстраційних формах достовірні дані про себе, а також Логін і Пароль. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів.

Логін - унікальне ім'я (псевдонім) Користувача/Спеціаліста, зазначений ним при реєстрації з метою використання для ідентифікації Користувача/Спеціаліста і використовуваний в поєднанні з паролем для отримання доступу Користувача/Спеціаліста до Веб-сайту, онлайн-сервісів.

Пароль - буквено-цифровий код, вказаний Користувачем/Спеціалістом при реєстрації, що зберігається обома сторонами цієї Угоди в таємниці від третіх осіб і використовується в поєднанні з логіном для отримання доступу Користувача/Спеціаліста до Веб-сайту, онлайн-сервісів. Логін і пароль, введені Користувачем/Спеціалістом, визнаються Сторонами, зокрема, аналогом власноручного підпису Користувача.

Обліковий запис (аккаунт) - унікальне ім'я Користувача/Спеціаліста (логін) і пароль для авторизації Користувача на Веб-сайті.

Одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, яку отримує Користувач/Спеціаліст, який прийняв пропозицію (оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Компанії (на Веб-сайті), засобом зв’язку, вказаним під час реєстрації.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. На умовах визначених цією Угодою Компанія надає Спеціалісту/Користувачу доступ до використання Веб-сайту та онлайн-сервісів, включаючи засоби комунікації (онлайн-аудіоздзвінки, текстові повідомлення), пошуку, розміщення і зберігання інформації і матеріалів, обміну текстовими повідомленнями/файлами між Користувачем та Спеціалістом та інші сервіси, що наявні на Веб-сайті (далі – Послуги).

1.2. Використання Користувачем та Спеціалістом Веб-сайту та онлайн-сервісів регламентується цією Угодою, додатками до неї та іншими умовами/положеннями/угодами/інформацією, що розміщуються на Веб-сайті.

1.3. Користувач та Спеціаліст ознайомлені та приймають положення цієї Угоди, додатків до неї та інші умови/положення/угоди/інформацію, що розміщуються на Веб-сайті.

1.4. Угода є укладеною без її подальшого підписання єдиним документом в паперовому вигляді з моменту одержання Компанією відповіді про прийняття цієї пропозиції, наданій фізичною особою шляхом:

• реєстрації на Веб-сайті, що здійснюється Користувачем/Спеціалістом шляхом заповнення з використанням електронного підпису одноразовим ідентифікатором реєстраційної форми на Веб-сайті.

1.5. Укладаючи Угоду, Користувач/Спеціаліст автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цієї Угоди, додатків до неї та іншими умовами/положеннями/угодами/інформацією, що розміщуються на Веб-сайті.

1.6. Укладена Угода має юридичну силу і є рівносильною договору, підписаному сторонами єдиним документом в паперовому вигляді.

1.7. Всі умови Угоди, викладені в цій оферті, є обов’язковими для сторін. Перед акцептуванням Користувач/Спеціаліст зобов’язаний ознайомитися з умовами цієї Угоди, додатками до неї та іншими умовами/положеннями/угодами/інформацією, що розміщуються на Веб-сайті.

1.8. Якщо Користувач/Спеціаліст не згодний з умовами Угоди та/або додатками до неї чи іншими умовами/положеннями/угодами/інформацією, що розміщуються на Веб-сайті, він не має права укладати цю Угоду та користуватися Веб-сайтом та онлайн-сервісами.

Відповідно, Користувач/Спеціаліст, який здійснив акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даної Угоди, додатків до неї та іншими умовами/положеннями/угодами/інформацією, що розміщуються на Веб-сайті.

1.9. Всі зміни до цієї Угоди, додатків до неї та/або інших умов/положень/угод/інформації на Веб-сайті вносяться шляхом розміщення відповідної Угоди, додатків до Угоди та/або інших умов/положень/угод/інформації у новій редакції на Веб-сайті та набувають чинності і стають обов’язковими для сторін цієї Угоди з дати їх розміщення на Веб-сайті, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями, новою редакцією). Угода може змінюватись Компанією без оповіщення про це Користувача/Спеціаліста.

У разі, якщо в функціонал Веб-сайту були внесені будь-які зміни до Угоди, з якими Ви не згодні, Ви зобов'язані припинити користуватися Веб-сайтом (онлайн-сервісами). При цьому, у разі наявності такої незгоди з боку Спеціаліста, Спеціаліст зобов’язується повідомити Компанію про своє припинення користуватися Веб-сайтом (онлайн-сервісами), після чого Компанія видаляє з Веб-сайту інформацію (профіль) про такого Спеціаліста.

1.10. Компанія постійно змінює й удосконалює Веб-сайт та онлайн-сервіси. Час від часу Компанія впроваджує або видаляє деякі функції і можливості. Також Компанія може закрити або призупинити дію Веб-сайту/ онлайн-сервісів.

1.11. Укладення цієї Угоди надає Користувачу/Спеціалісту можливість, але не зобов'язує користуватись Веб-сайтом (онлайн-сервісами).

1.12. Використання Веб-сайту

1.12.1 Ви повинні дотримуватися всіх правил/положень та інших документів, з якими Вам буде запропоновано ознайомитися при використанні Веб-сайту та/або онлайн-сервісів.

1.12.2 Не використовуйте Веб-сайт та/або онлайн-сервіси неналежним чином. Зокрема, не намагайтеся втрутитися в їх роботу або отримати до них доступ в обхід стандартного інтерфейсу і інструкцій на Веб-сайті. Використовуйте Веб-сайт та онлайн-сервіси тільки відповідно до норм законодавства. Якщо Ви будете порушувати дану Угоду або якщо Компанія запідозрить Вас в цьому, Компанія може призупинити або повністю закрити Вам доступ до Веб-сайту/онлайн-сервісів та закрити Ваш обліковий запис.

1.12.3 Вам не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам Веб-сайт (комп’ютерну програму), ні на пов'язаний з ним зміст. Ця Угода не пропонує Вам прав на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів Компанії.

1.12.4 На Веб-сайті може бути представлено зміст/текст/інформація, створені і/або завантажені третіми особами. Останні несуть за них повну відповідальність. Компанія залишає за собою право, але не зобов’язуэться перевіряти зміст/текст/інформацію, створені і/або завантажені третіми особами, на предмет відповідності законодавству і цій Угоді. У разі виявлення серйозних порушень Компанія може видалити або заблокувати їх.

1.12.5 Ви погоджуєтесь з тим, що Компанія може відправляти Вам різну інформацію та повідомлення по електронній пошті, у вигляді SMS-повідомлення або іншими засобами зв’язку. В окремих випадках Ви можете при необхідності відмовитися від їх отримання.

1.12.6 Приймаючи цю Угоду, Ви погоджуєтеся під час використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів дотримуватися наступних правил поведінки:

(1) Не вчиняйте протизаконних дій.

(2) Не займайтеся діяльністю, пов’язаною з експлуатацією дітей, а також діяльністю, що загрожує завданню їм шкоди або завдає її.

(3) Не надсилайте спам. Спамом вважається небажане чи непрохане масове розсилання електронної пошти, публікацій, запитів на додавання до списку контактів, SMS (текстових повідомлень) або миттєвих повідомлень.

(4) Не відображайте і не використовуйте на Веб-сайті та при використанні онлайн-сервісів неприйнятний, протизаконний вміст або матеріали (порнографічні зображення, непристойні слова, графічне насильство тощо).

(5) Не займайтеся діяльністю, що пов’язана з шахрайством, фальшуванням або введенням в оману, а також наклепом.

(6) Не намагайтесь обійти будь-які обмеження щодо доступу до Веб-сайту (онлайн-сервісів).

(7) Не займайтеся діяльністю, яка може нашкодити Вам, Компанії або іншим користувачам.

(8) Не порушуйте права інших осіб.

(9) Не займайтеся діяльністю, яка порушує таємницю особистого життя інших осіб або їхні права на захист даних.

(10) Не допомагайте іншим Користувачам/Спеціалістам порушувати ці правила поведінки та умови Угоди.

(11) Дотримуйтесь будь-яких зобов'язань, передбачених законом та сплачуйте всі податки, збори, обов’язкові платежі, що підлягають сплаті Вами до відповідних органів відповідно до закону.

Ви несете особисту відповідальність за дотримання Вами вимог діючого законодавства України під час вчинення Вами будь-яких дій шляхом використання технічних можливостей Веб-сайту та/або онлайн-сервісів, в тому числі, але не виключно, за дотримання податкового законодавства, сплатою всіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів, встановлених законом.

(12) Дотримуйтесь умов, встановлених цією Угодою та законом.

1.12.7 Якщо Ви порушите цю Угоду, Компанія може на власний розсуд припинити надавати Вам доступ до Веб-сайту (онлайн-сервісів) та/або закрити ваш обліковий запис. Крім того, Компанія може блокувати доставку повідомлень (наприклад, повідомлень електронної пошти, спільного доступу до файлів, чи миттєвих повідомлень) в онлайн-сервісах, а також із будь-якої причини відмовитися публікувати Ваш вміст або видалити його. Розслідуючи заявлені порушення Угоди, Компанія зберігає за собою право перевірити Ваш вміст для вирішення проблеми, і Ви цим самим дозволяєте таку перевірку. Проте Компанія не зобов'язується повністю відстежувати Ваш вміст та не робитиме спроб здійснити це.

1.13. Служба підтримки

1.13.1 Підтримка Спеціалістів/Користувачів з будь-яких питань, пов’язаних з використанням Веб-сайту та/або онлайн-сервісів доступна з 9:00 до 18:00 щодня у формі зворотнього зв’язку/чату за посиланням http://lekaris.com/desktop/doc/support.php або контактним телефоном: +3 8 044-390-42-50.

2. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА АВТОРСЬКИХ ПРАВ

2.1. З урахуванням положень Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», виключні права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти авторського права, інші результати інтелектуальної діяльності, доступні за допомогою Веб-сайту, в тому числі, але не обмежуючись: комп’ютерна програма (програмне забезпечення), її початковий код, Веб-сайт (онлайн-сервіс), його складові/окремі компоненти, елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, бази даних, музика, звуки, програми для ЕОМ, бази даних, коди, що лежать в їх основі ноу-хау, алгоритми, елементи дизайну, шрифти, логотипи, текстові, графічні, інші матеріали, а також інші об'єкти, створені або набуті Компанією відповідно до законодавства України, належать виключно Компанії, є об'єктами інтелектуальної власності, що охороняються відповідно до чинного законодавства, будь-яке використання яких допускається виключно на підставі письмового дозволу Компанії.

Виключні права на об'єкти авторського права, інші результати інтелектуальної діяльності, розміщені на Веб-сайті Користувачами і Спеціалістами, є власністю відповідних власників, якщо інше не обумовлено в Угоді між правовласником і Компанією.

Товарні знаки, логотипи, комерційні найменування, інші способи індивідуалізації юридичних осіб, будь-які тексти, зображення, інші об'єкти авторського права, розміщені на Веб-сайті, є власністю Компанії чи інших правовласників, права на які охороняються законом. Зазначені компоненти Веб-сайту (онлайн-сервісів) забороняється використовувати в складі інших веб-сайтів, програмних продуктів, пошукових систем, інших творів і об'єктів суміжних прав, копіювати або іншим способом використовувати з метою отримання матеріальної вигоди.

Забороняється використання об'єктів авторського права без письмової згоди Компанії або їх правовласників.

Незаконне використання зазначених в цій Угоді об'єктів інтелектуальної власності тягне цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність.

2.2. В межах, встановлених чинним законодавством, Користувачі/Спеціалісти не мають прав щодо комп’ютерної програми (програмного забезпечення), її початкового коду, Веб-сайту, в тому числі елементів дизайну, тексту, графічних зображень, ілюстрацій, відео, бази даних, музики, звуків і інших об'єктів, що належать Компанії (надалі разом – “Комп’ютерна програма”):

(1) копіювати, поширювати, публікувати, декомпілювати, детранслювати, проводити розбір, модифікувати або переробити Комп’ютерну програму або здійснювати будь-які спроби отримати доступ до початкового коду для створення похідних витворів на основі початкового коду Комп’ютерної програми або іншим чином;

(2) продавати, перепоступатися, передавати в найм (оренду) тощо, поширювати або надавати Комп’ютерну програму в тимчасове користування;

(3) надавати доступ до Комп’ютерної програми будь-яким третім особам по комп'ютерній мережі або іншим чином;

(4) експортувати Комп’ютерну програму в будь-яку країну (як фізично, так і електронними засобами);

(5) використовувати Комп’ютерну програму будь-яким чином, забороненим діючими законами і нормативними документами

(кожна з вищезгаданих дій далі іменується "Несанкціоноване використання").

Компанія залишає за собою усі та будь-які передбачувані права, які явним чином не передаються Користувачеві/Спеціалісту в рамках цієї Угоди, а також залишають за собою усі права, титули, інтерес до та з приводу Комп’ютерної програми.

Ви погоджуєтесь з тим, що несете виняткову відповідальність за будь-який збиток і витрати, що виникають в результаті або у зв'язку з будь-яким вчиненим Вами Несанкціонованим використанням. Ви зобов'язані негайно повідомляти Компанію про кожен випадок Несанкціонованого використання будь-якою особою, про яку Вам стало відомо, і надавати Компанії розумну підтримку в будь-якому розслідуванні, яке проводиться в світлі інформації, наданої Вами у зв'язку з цим.

2.3. Користувачі/Спеціалісти мають право здійснювати вільне відтворення об'єктів авторського права, інших результатів інтелектуальної діяльності в особистих цілях з обмеженнями відповідно до законодавства України. Зазначене відтворення елементів змісту сервісів, а також будь-якого Контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності, збереження імені (або псевдоніма) автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта авторського права, результату інтелектуальної діяльності в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України.

2.4. При розміщенні Користувачем/Спеціалістом об'єктів авторського права (інших результатів інтелектуальної діяльності) на Веб-сайті, виняткові права на які належать йому, Користувач/Спеціаліст з моменту такого розміщення надає Компанії право безкоштовного використання такого об'єкта авторського права (іншого результату інтелектуальної діяльності) на території всього світу, в тому числі, в складі складного твору, тобто Користувач/Спеціаліст надає Компанії на умовах, викладених в цій Угоді, права на:

- відтворення такого об'єкта авторського права (результату інтелектуальної діяльності) повністю або в частині, будь-яким способом та у будь-якій формі (в тому числі у мережі Інтернет);

- поширення такого об'єкта авторського права (результату інтелектуальної діяльності) шляхом надання доступу до нього необмеженому колу осіб в мережі Інтернет;

- публічний показ такого об'єкта авторського права (результатів інтелектуальної діяльності) в мережі Інтернет;

- публічне виконання такого об'єкта авторського права (результату інтелектуальної діяльності) в мережі Інтернет;

- передачу в ефір і по кабелю такого об'єкта авторського права (результату інтелектуальної діяльності);

- переклад, переробку, адаптацію та інші подібні зміни такого об'єкта авторського права (результату інтелектуальної діяльності);

- доведення такого об'єкта авторського права (результату інтелектуальної діяльності) до загального відома таким чином, щоб будь-яка особа могло отримати доступ до твору з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (доведення до загального відома);

- надання за договором права використання такого об'єкта авторського права (результату інтелектуальної діяльності) іншій особі;

- використання об'єкту авторського права будь-яким іншим чином, прямо не забороненим законодавством України.

2.5. Користувач/Спеціаліст не має права на розміщення на Веб-сайті об'єктів авторського права (інших результатів інтелектуальної діяльності), виняткові права на які належать третім особам, не маючи відповідної письмової угоди з правовласником.

2.6. Торгова марка (знак для товарів і послуг), термін, зображення знака "LEKARIS", доменне ім’я "lekaris.com", а також будь-які інші товарні знаки, знаки обслуговування, знаки, фірмові найменування та/або доменні імена, що час від часу використовуються Компанією на Веб-сайті та/або в Комп’ютерній програмі ("Товарні знаки"), є товарними знаками, знаками обслуговування, знаками, фірмовими найменуваннями та/або доменними іменами Компанії, всі права на такі Товарні знаки належать Компанії. Крім того, весь зміст Веб-сайту, включаючи, серед іншого, Комп’ютерну програму, зображення, картинки, графіку, фотографії, анімацію, відео, музичні, звукові та текстові файли ("Зміст Веб-сайту") належить Компанії і охороняється авторським правом і (або) іншим правом на інтелектуальну власність або іншими правами. Ви визнаєте, що використання Веб-сайту (онлайн-сервісів) не надає Вам жодних прав на Зміст Веб-сайту та/або Товарні знаки, або будь-які їх частини. За жодних обставин Ви не маєте права використовувати Зміст Веб-сайту та/або Товарні знаки без попередньої письмової згоди Компанії.

2.7. Спеціалісти та Користувачі погоджуються не вдаватись до дій, які порушують або потенційно можуть порушити права, включаючи права на інтелектуальну власність, які має Компанія відносно Комп’ютерної програми, Товарних знаків або Змісту Веб-сайту, а також до дій, які можуть нанести шкоду іміджу або репутації Компанії, співробітникам, директорам, менеджерам та консультантам.

2.8. Спеціалісти та Користувачі гарантують, що будь-які імена або зображення, які ними використовуються на Веб-сайт і або у зв'язку з використанням онлайн-сервісів (наприклад, ім'я користувача, «аватар»/зображення тощо), не порушують прав на інтелектуальну власність, конфіденційність або інших прав третіх сторін. Ви надаєте Компанії право на використання таких імен та зображень з будь-якою метою, що пов'язана із Веб-сайтом (онлайн-сервісами), за умов дотримання положень Положення про конфіденційність та обробку персональних даних. Таке право є міжнародним, безоплатним, його неможливо забрати, і воно підлягає передачі або субліцензуванню.

2.9. Компанія не несе відповідальності за Контент, що містить результати інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами та фонограмами, творами графіки та дизайну, товарними знаками, фотографічними творами, програмами для ЕОМ), створений і / або розміщений Користувачами/Спеціалістами і іншими особами самостійно без безпосередньої участі Компанії.

2.10. Розміщуючи свій Контент на Веб-сайті, Користувач/Спеціаліст передає Компанії повне право робити копії свого Контенту з метою впорядкування, полегшення публікації і зберігання Контенту на Веб-сайті, а також здійснювати інші дії. Якщо Користувач/Спеціаліст видаляє свій Контент з Веб-сайту, Компанія має право зберігати архівні копії такого Контенту протягом невизначеного терміну з метою виконання в рамках чинного законодавства або з метою збору статистичних даних.

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

3.1. Вся інформація, яка може бути отримана на Веб-сайті або в зв'язку з будь-якими комунікаціями, спілкуваннями, що відбулися за допомогою Веб-сайту та/або онлайн-сервісів, включаючи, але не обмежуючись інформація, що надається Спеціалістом, спрямована виключно на інформування та носить довідковий, освітний характер. Веб-сайт розроблений не для надання медичної допомоги і не для медичного обслуговування.

3.2. Відносини між Спеціалістом та Користувачем ні в якому разі не є відносинами лікаря і пацієнта, які регулюються відповідним законодавством України, зокрема: Конституцією України, Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” та іншими актами законодавства, що регулюють відносини у сфері охорони здоров'я.

3.3. Інформація, що міститься на Веб-сайті, не є тотожною медичній допомозі та/або медичному обслуговуванню (медичній послузі), а також заміною професійного медичного діагнозу або лікування. Довіряти будь-якій інформації, отриманій на Веб-сайті/шляхом використання онлайн-сервісів через Веб-сайт, Спеціаліст/Користувач може тільки на власний страх і ризик.

Спеціалісти та Користувачі, погоджуючись з умовами цієї оферти шляхом її акцепту, засвідчують, що ознайомлені з положеннями та вимогами законодавства, що регулює відносини у сфері охорони здоров'я.

3.4. Погоджуючись з умовами цієї оферти шляхом її акцепту, Користувач засвідчує, що усвідомлює та погоджується з наступним:

3.4.1 Медичну допомогу та/або медичне обслуговування (медичну послугу), будь-яке рішення про Ваше здоров'я слід приймати виключно у відповідності до закону, що регулює відносини у сфері охорони здоров'я, після медичної консультації з професійно підготовленим медичним працівником, який перебуває у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я, що забезпечує надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, або фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована та одержала в установленому законом порядку ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

3.4.2 Користування Веб-сайтом не робить Користувача пацієнтом в розумінні закону, що регулює відносини у сфері охорони здоров'я. Все, що є на Веб-сайті (ондайн-сервісах), зокрема, доступ до Контенту або будь-якої інформації, послуг Спеціалістів - виключно для відома Користувача, і має використовуватися Користувачем виключно в інформаційних цілях. Це означає, що Контент не є заміною медичних послуг з консультування, діагностики, лікування.

3.4.3 Згідно цієї Угоди Спеціаліст не є Вашим лікарем, установою охорони здоров'я або медичним закладом. Коли Ви користуєтесь онлайн-сервісами, берете інформаційну послугу у Спеціаліста, то погоджуєтеся з тим, що Спеціаліст не є вашим лікарем в розумінні закону, що регулює відносини у сфері охорони здоров'я, а також Ви погоджуєтеся не використовувати Веб-сайт в якості замінника лікування, призначеного Вашим лікарем.

Взаємодія зі Спеціалістом на Веб-сайті (онлайн-сервісах) не є медичною практикою, а інформаційні послуги/консультації не можуть бути використані для встановлення діагнозу, для фізичного огляду або для лікування. Не використовуйте Веб-сайт для діагностики або лікування захворювання.

3.4.4 Ніколи не використовуйте Веб-сайт та/або онлайн-сервіси в разі якщо ви потребуєте невідкладної медичної допомоги.

3.5. Комерційне використання

3.5.1 Якщо Ви використовуєте Веб-сайт та/або онлайн-сервіси від імені своєї компанії (організації/установи/закладу) / компанії (організації/установи/закладу), в якій працюєте або з якою маєте цивільно-правові відносини, це означає, що дана компанія приймає ці Умови. Вона зобов'язується захищати Компанію, її керівництво, агентів і співробітників від будь-яких судових позовів, процесів і розглядів, пов'язаних з використанням Вами Веб-сайту (онлайн-сервісів) або порушенням Вами цих Умов, а також від будь-якої відповідальності, в тому числі фінансової, щодо позовів, збитку, пошкодження, процесів, розглядів, судових витрат і гонорарів адвокатів.

3.6. Спеціаліст зобов’язується дотримуватись, зокрема, наступних особливих умов під час використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів:

- при використанні Веб-сайту та/або онлайн-сервісів, в тому числі, але не виключно, під час спілкування з Користувачами шляхом використання технічних можливостей Веб-сайту та/або онлайн-сервісів, допускається виключно надання професійної, змістовної інформації в довідкових, освітніх цілях;

- інформація/відповіді Спеціаліста не повинні надавати конкретні рекомендації щодо лікування або створювати враження, що вони є заміною консультації з медичним працівником (лікарем) в розумінні Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”;

- Спеціаліст засвідчує та гарантує, що має всі належні права та повноваження, які вимагаються чинним законодавством під час спілкування з Користувачами, використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів;

- Спеціаліст не має право займатися медичною допомогою та/або медичним обслуговуванням через Веб-сайт (використовуючи онлайн-сервіси), порушуючи вимоги, визначені законом України, що регулює відносини у сфері охорони здоров'я;

- Спеціаліст повинен уникати розголошення персональних даних/відомостей/інформації про Користувачів, а також не має права розміщувати ім'я (імена), адресу електронної пошти (адреси), або номер телефону, URL, або будь-яку іншу конфіденційну або особисту інформацію про будь-яку іншу фізичну чи юридичну особу на Веб-сайті;

- відповіді/будь-яка інформація Спеціаліста не повинні носити рекламний характер;

- Спеціаліст повинен посилатися на джерела інформації, коли це доречно, і уникати плагіату;

- використання відповіді/будь-якої інформації Спеціаліста як засобу для просування товарів, робіт або послуг забороняється;

- Спеціаліст не має право використовувати Веб-сайт та/або онлайн-сервіси для цілей, які порушують чинне законодавство;

- Спеціаліст не має право розміщувати та/або надавати матеріали/інформацію/відомості на Веб-сайті (під час використання онлайн-сервісів), що порушують чиїсь права;

- Спеціаліст не має право видавати себе за іншу особу;

- Спеціаліст не має право розміщувати/надавати матеріали/інформацію/відомості, що вводять в оману, є загрозливими, наклепницькими і т.п.;

- Спеціаліст не має право використовувати Веб-сайт та/або онлайн-сервіси не за призначенням;

- Спеціаліст не має право розміщувати рекламу;

- Спеціаліст не має право поводитися таким чином, що завадило б іншим особам використовувати Веб-сайт та/або онлайн-сервіси, або зробило б користування Веб-сайтом (оналайн-сервісами) менш комфортним;

- Спеціаліст зобов’язується дотримуватись умов цієї Угоди, додатків до неї та уникати будь-яких дій, що порушують цю Угоду та додатки до неї, та/або норми чинного законодавства.

3.7. Користувач зобов’язується дотримуватися, зокрема, наступних особливих умов під час використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів:

- Користувач має право ставити питання виключно в освітніх, інформаційних, довідкових цілях;

- Користувач засвідчує та гарантує, що є повнолітньою особою в розумінні вимог чинного законодавства та не має права використовувати Веб-сайт та/або онлайн-сервіси у разі, якщо він є неповнолітньою особою;

- Користувач не має права розміщувати ім'я (імена), адресу електронної пошти (адреси), або номер телефону, URL, або будь-яку іншу конфіденційну або особисту інформацію про будь-яку фізичну чи юридичну особу на Веб-сайті;

- Користувач не має право використовувати Веб-сайт та/або онлайн-сервіси для цілей, які порушують чинне законодавство;

- Користувач не має право розміщувати матеріали/інформацію/відомості на Веб-сайті (під час використання онлайн-сервісів), що порушують чиїсь права;

- Користувач не має право видавати себе за іншу особу;

- Користувач не має право розміщувати/надавати матеріали/інформацію/відомості, що вводять в оману, є загрозливими, наклепницькими і т.п.;

- Користувач не має право використовувати Веб-сайт та/або онлайн-сервіси не за призначенням;

- Користувач не має право розміщувати рекламу;

- Користувач не має право поводитися таким чином, що завадило б іншим особам використовувати Веб-сайт та/або онлайн-сервіси, або зробило б користування Веб-сайтом (оналайн-сервісами) менш комфортним;

- Користувач зобов’язується дотримуватись умов цієї Угоди, додатків до неї та уникати будь-яких дій, що порушують цю Угоду та додатки до неї, та/або норми чинного законодавства.

3.8. Права та обов'язки Компанії

3.8.1 Компанія має право надати Користувачеві/Спеціалісту доступ до Веб-сайту та онлайн-сервісам і підтримувати Веб-сайт та онлайн-сервіси в робочому стані.

3.8.2 Компанія залишає за собою право в рамках функціонування Веб-сайту (онлайн-сервісів) запобігати публікацію будь-яких матеріалів, які порушують цю Угоду, а також вживати заходів щодо накладення на Користувача/Спеціаліста відповідальності, що передбачена цією Угодою та знаходиться в компетенції Компанії.

3.8.3 Компанія має право змінювати (модерувати) або видаляти будь-який Контент, який порушує цю Угоду, а також припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача/Спеціаліста до Веб-сайту (онлайн-сервісів) або будь-якого з розділів Веб-сайту (онлайн-сервісів), з попереднім повідомленням або без такого.

3.8.4 Компанія має право використовувати (обробляти і т.п.) персональні дані Користувачів/Спеціалістів, зазначені відповідним Користувачем/Спеціалістом при реєстрації, відповідно до положень цієї Угоди та додатків до неї.

3.8.5 Компанія має право розпоряджатися статистичною інформацією, пов'язаною з функціонуванням Веб-сайту (онлайн-сервісів), а також інформацією Користувачів/Спеціалістів для забезпечення адресного показу рекламної інформації різним аудиторіям Користувачів/Спеціалістів. Для цілей організації функціонування та технічної підтримки Веб-сайту (онлайн-сервісів) і виконання цієї Угоди Компанія має технічну можливість доступу до персональних сторінок Користувачів/Спеціалістів, яку реалізує тільки у випадках, встановлених цією Угодою.

3.8.6 Компанія має право відправляти Користувачам/Спеціалістам повідомлення/інформацію, що стосуються використання Веб-сайту (онлайн-сервісів), інформацію про розвиток Веб-сайту (онлайн-сервісів), а також рекламувати власну діяльність і послуги, а також відправляти і інші повідомлення.

3.8.7 Компанія зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Веб-сайту, його зміст, список онлайн-сервісів, змінювати або доповнювати використовувані скрипти, програмне забезпечення та інші об'єкти, що використовуються або зберігаються на Веб-сайті, будь-які серверні додатки у будь-який час з попереднім повідомленням або без такого.

3.8.8 Компанія має право здійснювати технічну підтримку Користувача/Спеціаліста з питань використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів. Технічна підтримка у формі електронної консультації надається тільки за запитом Користувача/Спеціаліста, спрямованим в службу підтримки за допомогою форми зворотного зв'язку, розміщеної у відповідному розділі на Веб-сайті або зверненням по телефону технічної підтримки 044-390-42-50.

3.8.9 Компанія не зобов'язується повертати або знищувати матеріали, надані Користувачем/Спеціалістом при користуванні Веб-сайтом та/або онлайн-сервісами.

3.8.10 Компанія має право змінювати умови надання Аккаунта або припинити його (тимчасово або остаточно) без попереднього повідомлення.

3.8.11 Компанія має право встановлювати додаткові обмеження на використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів, а також змінювати такі обмеження в будь-який час.

3.8.12 Компанія має право використовувати для своїх цілей матеріали, опубліковані Користувачем/Спеціалістом на Веб-сайті і що знаходяться у відкритому доступі, зокрема, розробки рекламних матеріалів, розміщення матеріалів на веб-сайтах партнерів.

3.8.13 Компанія має інші права та обов'язки, визначені цією Угодою та додатками до неї.

3.9. Права та обов'язки Користувачів та Спеціалістів

3.9.1 Користувач/Спеціаліст має право використовувати Веб-сайт та онлайн-сарвіси не забороненими цією Угодою та чинним законодавством способами в особистих цілях, не сполучених з цілями отримання комерційної вигоди.

3.9.2 Користувач/Спеціаліст має право розміщувати Контент, який не суперечить цій Угоді та чинному законодавству.

3.9.3 Користувач/Спеціаліст має право звертатися до технічної підтримки з метою вирішення спірних питань щодо використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів.

3.9.4 При розміщенні на Веб-сайті матеріалів Користувач/Спеціаліст зобов'язується не порушувати інтелектуальні права третіх осіб.

3.9.5 Користувач/Спеціаліст зобов'язується не надавати доступ іншим Користувачам/Спеціалістам до власної персональної сторінки або до окремої інформації, що міститься на персоналній сторінці, в разі, якщо це може призвести до порушення законодавства та/або цієї Угоди, додатків до ней та/або інших умов/положень/угод/інформації, що розміщуються на Веб-сайті.

3.9.6 Користувач/Спеціаліст зобов'язується інформувати Компанію про несанкціонований доступ до персональної сторінки та/або про несанкціонований доступ та/або використання пароля та логіна відповідного Користувача/Спеціаліста.

3.9.7 Користувач/Спеціаліст відповідальний за зберігання пароля/логіна і своєчасну їх зміну в разі втрати чи іншої необхідності. Користувач/Спеціаліст зобов'язується вживати належних заходів для забезпечення збереження особистого пароля для доступу до Веб-сайту (онлайн-сервісів).

3.9.8 Користувач/Спеціаліст зобов'язується нести повну відповідальність за будь-які свої дії, вчинені з використанням свого Аккаунта, а також за будь-які наслідки, які могло спричинити або спричинило подібне його використання.

3.9.9 Користувачеві/Спеціалісту слід перед розміщенням інформації і об'єктів (включаючи, але не обмежуючись, зображеннями інших осіб, чужими текстами різного змісту, аудіозаписами тощо) попередньо оцінювати законність їх розміщення і нести повну відповідальність перед Компанією і третіми особами за такі дії. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, в тому числі, з розміщення інформації або надання доступу, Компанія рекомендує утриматися від здійснення останніх.

3.9.10 Користувач/Спеціаліст зобов'язується зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам/Спеціалістам і третім особам персональні дані будь-яких інших осіб, що стали йому відомі, без отримання відповідного попереднього дозволу останніх.

3.9.11. Користувач/Спеціаліст має інші права та обов'язки, визначені цією Угодою та додатками до неї.

4. ГАРАНТІЇ ТА ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

4.1. Гарантії Спеціаліста та Користувача

4.1.1 Приймаючи умови цієї оферти шляхом її акцепту Користувач/Спеціаліст гарантує Компанії, що надав достовірні дані/відомості/інформацію/документи про себе; має всі належні повноваження для використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів та під час їх використання, Користувач/Спеціаліст уклав Угоду добровільно, повністю ознайомлений з умовами цієї оферти, а також повністю розуміє предмет Угоди.

4.1.2 Приймаючи умови цієї оферти шляхом акцепту оферти Спеціаліст розуміє, погоджується та надає згоду на відкриття усієї інформації про нього (крім того, але не виключно: прізвище, ім’я та по-батькові, спеціалізація, освіта, наукове звання та ступінь, категорія, стаж, місце роботи, стать, країна проживання тощо) та що вона буде відкритою для необмеженого кола осіб після надання йому доступу до Веб-сайту у відповідності до умов цієї Угоди, окрім інформації, що обґрунтовано визнана конфіденційною згідно “Положення про конфіденційність та обробку персональних даних”.

4.1.3 Користувач/Спеціаліст, приймаючи умови цієї оферти, погоджується з умовами “Положення про конфіденційність та обробку персональних даних", встановленими Компанією та зобов’язується їх дотримуватись (Додаток № 1 до цієї Угоди, що є невід’ємною частиною цієї Угоди).

4.1.4 Користувач/Спеціаліст гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення, виконання цієї Угоди та/або використання Веб-сайту (онлайн-сервісів).

4.1.5 Користувач/Спеціаліст в повному обсязі несе відповідальність за дотримання всіх вимог діючого законодавства України щодо розміщених на Веб-сайті матеріалів/інформації/відомостей та надання/отримання один одному послуг шляхом використання технічних можливостей Веб-сайту та/або онлайн-сервісів, в тому числі, але не виключно, за дотримання податкового законодавства, сплатою всіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів, встановлених законом.

4.1.6 Ви погоджуєтеся та приймаєте на себе зобов’язання використовувати Веб-сайт (онлайн-сервіси) відповідально, так, щоб це не було незаконним, загрозливим, образливим, не мало ознак порнографії, не несло шкідливого впливу на неповнолітніх, не було вульгарно, не було пов'язано з насильством, непристойністю, щоб не посягати на недоторканність приватного життя, не містити елементів расової, етнічної та будь-якої іншої дискримінації.

4.1.7 Ви не маєте права отримати доступ до Веб-сайту (онлайн-сервісів), обладнання або Контенту будь-яким способом, який може нанести шкоду, вивести з ладу або погіршити їх, або заважати роботі іншої людини. Ви не маєте права намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-якого Контенту, особистим профілів інших Користувачів або Спеціалістів, комп'ютерних систем, мереж, пов'язаних з Веб-сайтом.

4.1.8 Ви не маєте права використовувати будь-які автоматизовані засоби (такі як, наприклад, «скрапінг») для доступу до Веб-сайту. Такий несанкціонований доступ полягає, зокрема, у використанні облікових даних іншої людини, щоб отримати доступ до Веб-сайту. Будь-яка спроба будь-якої фізичної або юридичної особи запитувати інформацію для входу будь-якого іншого Користувача або Спеціаліста, також як спроба отримати доступ до рахунків Компанії, Користувача, Спеціаліста буде розцінена як пряме порушення цієї Угоди та чинного законодавства.

4.1.9 При використанні Веб-сайту Ви погоджуєтеся, що Компанія може надсилати Вам автоматичні повідомлення по електронній пошті, мобільному телефону або іншу контактну інформацію, надану Вами в настройках особистого профілю. Зміст таких повідомлень може вміщати Ваші персональні дані.

4.1.10 Ви усвідомлюєте і погоджуєтеся з тим, що передання Вами будь-якої інформації/персональних даних/відомостей по електронній пошті, SMS або шляхом телефонного повідомлення- не є безпечним для збереження конфіденційності.

4.1.11 Використовуючи Веб-сайт та/або онлайн-сервіси, Ви заявляєте, що досягли повноліття чи віку «юридичної відповідальності» в країні, у якій проживаєте, або отримали дійсний дозвіл прийняти цю Угоду від батьків або законного опікуна. Якщо Ви не знаєте, чи досягли повноліття або віку «юридичної відповідальності» у своїй країні, або не розумієте цей розділ, зверніться до батьків або законного опікуна по допомогу та згоду, перш ніж створити обліковий запис. Якщо Ви – один із батьків або законний опікун неповнолітньої особи, яка створює обліковий запис, Ви й неповнолітня особа приймаєте цю Угоду й погоджуєтеся бути зв’язаними цією Угодою, виконувати та діяти в порядку, визначеному цією Угодою, а також відповідаєте за будь-яке використання свого облікового запису або Веб-сайту (онлайн-сервісів) незалежно від того, чи цей обліковий запис уже відкрито або буде створено пізніше.

4.2. Компанія гарантує, що володіє всіма правами та повноваженнями, необхідними для укладення і виконання даної Угоди.

4.3. При порушенні будь-якого з умов цієї Угоди Ваш дозвіл на використання Контенту і Веб-сайту (онлайн-сервісів) автоматично припиняється і Ви повинні негайно знищити всі копії, які ви зробили з будь-якої частини Контенту.

4.4. Згідно законодавчих вимог та для отримання доступу до Веб-сайту (онлайн-сервісів), Ви погоджуєтесь надати Компанії певні персональні дані про себе, а також погоджуєтеся надати Компанії (її працівникам) доступ до та право на використання даних про Ваше місцеположення та/або інших подібних даних або інформації, яку можна зчитати з вашого пристрою/комп'ютера. Ви надаєте Компанії (партнерам Компанії) доступ та право на використання подібної інформації із вказаною вище метою. Якщо Ви не погоджуєтеся з цим підпунктом Угоди та/або Угодою в цілому, Ви не можете користуватися Веб-сайтом (онлайн-сервісами). Компанія оброблятиме Ваші персональні дані згідно вимог законодавства України у відповідності до “Положення про конфіденційність та обробку персональних даних”.

4.5. Відмова від зобов’язань

4.5.1 Спеціалісти не є співробітниками або працівниками Компанії, найнятими за трудовими договорами або цивільно-правовими договорами, контрактами тощо. Будь-які думки, поради чи інформація від Спеціалістів є їх особистою думкою, і їх думка не є думкою Компанії. Наявність Спеціалістів на Веб-сайті (онлайн-сервісах) не є рекомендацією, це не свідчить про їх кваліфікації і будь-які професійні якості.

4.5.2 Ви розумієте, що весь ризик, пов’язаний із використанням Веб-сайту та/або онлайн-сервісів, покладається на Вас і що Компанія пропонує Послуги з доступу до Веб-сайту та онлайн-сервіси на умовах «як є», «з усіма несправностями» та «за наявності». Компанія не гарантує точності чи своєчасності Послуг. Зокрема, Компанія не бере на себе жодної відповідальності за будь-які дії, рішення або надані послуги/інформацію/матеріали тощо Спеціалістів, їх надійність, доступність та відповідність потребам Користувача. Компанія не робить ніяких запевнень чи гарантій щодо точності, достовірності, повноти, своєчасності та актуальності інформації, що міститься на Веб-сайті (онлайн-сервісах). Будь-яке використання даних, розміщених на Веб-сайті (онлайн-сервісах) є використанням Вами на свій власний розсуд та ризик.

4.5.3 Ви визнаєте, що комп’ютер і телекомунікаційні системи не безаварійні й іноді в їхній роботі можуть виникати простої. Компанія не гарантує, що надання Послуг не перериватиметься, що вони надаватимуться своєчасно, будуть безпечні, не міститимуть помилок або що їх використання не призведе до втрати даних. Крім того, Компанія не гарантує вхідного та вихідного з’єднання з комп’ютерними мережами.

4.5.4 Компанія не бере на себе жодних гарантій, прямих або непрямих, Компанія ні в якому разі не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які рішення чи дії, які були здійснені з урахуванням інформації, отриманої на Веб-сайті.

Всі думки і заяви, висловлені Спеціалістами на Веб-сайті або через Веб-сайт, є особистими думками відповідних Спеціалістів і не відображають думки Компанії.

4.5.5 Компанія не рекомендує і не схвалює якийсь конкретний Контент, послуги, тести, продукти, процедури, думки чи іншу інформацію, які можуть тим чи іншим чином згадуватися на Веб-сайті (під час використання онлайн-сервісів). Компанія не гарантує, що Веб-сайт (онлайн-сервіси) допоможе Вам досягти якихось конкретних цілей або результатів.

4.5.6 Компанія не гарантує точність і вірність даних Контенту.

4.5.7 Компанія не зобов’язується редагувати та не несе відповідальності за зміст інформації, наданої третіми сторонами, не несе також відповідальність за будь-які думки, заяви, будь-яку іншу інформацію, надані третіми особами, в тому числі Спеціалістам та/або Користувачами.

4.5.8 Компанія не несе відповідальності ні за що за межами Веб-сайту (онлайн-сервісів). Зовнішній контент (контент і сервіси, посилання на інші програми, веб-сайти або інформацію, програмне забезпечення, дані або інший контент тощо) знаходяться поза контролем Компанії. Компанія не контролює, не схвалює, не перевіряє правильність або точність відгуків і інше поза межами Веб-сайту, і не несе відповідальності за їх зміст. Компанія не гарантує і не несе ніякої відповідальності за інформацію, програмне забезпечення, дані, положення про конфіденційість, пов'язані з чимось за межами Веб-сайту.

4.5.9 Компанія не несе відповідальності за використання або неправильне використання Вами або будь-якої третьої стороною будь-якого Контенту або іншої інформації, представленої, переданої або отриманої за допомогою Веб-сайту.

5. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС

5.1. Для доступу до Веб-сайту потрібен обліковий запис. Обліковий запис дає змогу виконати вхід на Веб-сайт.

Компанія зберігає за собою повноваження по відкриттю, обслуговуванню і закриттю облікових записів (аккаунтів) Користувачів та Спеціалістів на Веб-сайті. Рішення Компанії відносно будь-якого аспекту облікового запису (аккаунта) Користувачів або Спеціалістів, користування Послугою з доступу до Веб-сайту (онлайн-сервісів) або вирішення суперечок є остаточним і не може бути переглянуте або оскаржене.

5.2. Створення облікового запису

5.2.1 Для створення облікового запису необхідно зареєструватися онлайн. Під час реєстрації облікового запису на Веб-сайті Ви погоджуєтеся не використовувати неправдиві, неточні або оманливі відомості.

5.2.2 Якщо ви створюєте обліковий запис на Веб-сайті від імені юридичної особи, наприклад своєї компанії (установи/організації) чи роботодавця, Ви заявляє, що маєте законні повноваження накладати на цю особу зобов’язання, зазначені в цих Умовах.

5.2.3 Ви не можете передавати свій обліковий запис іншим особам (в тому числі Користувачам/Спеціалістам) або юридичним особам. Щоб захистити свій обліковий запис, зберігайте в таємниці його дані та пароль. Ви берете на себе відповідальність за всі операції, що виконуються з Вашим обліковим записом на Веб-сайті.

5.3. Ви несете відповідальність за безпеку ваших паролів і за будь-яке використання вашого профілю.

5.4. Використання облікового запису

5.4.1 Будь ласка, негайно повідомте Компанію в будь-якому несанкціонованому використанні Вашого аккаунта.

5.4.2. Не допускається надавати дозвіл будь-якій іншій фізичній або юридичній особі використовувати Вашу особистість (або особисті дані) для авторизації на Веб-сайті і його використання (як Користувачами, так і Спеціалістами) на Веб-сайті.

5.4.3 Якщо у Компанії виникнуть обґрунтовані підозри, що Ваш обліковий запис використовує з метою шахрайства третя сторона (наприклад, унаслідок порушення його безпеки), Компанія може призупинити дію облікового запису, доки Ви не підтвердите своє право власності на нього. Залежно від характеру порушення, Компанія можемо скасувати доступ до деякого або всього Вашого вмісту.

5.5. Закриття облікового запису

5.5.1 Ви можете будь-коли та з будь-якої причини закрити свій обліковий запис. Щоб закрити обліковий запис, надішліть запит на закриття облікового запису в службу підтримки за допомогою форми зворотного зв'язку, розміщеної у відповідному розділі на Веб-сайті або звернитесь по телефону технічної підтримки 044-390-42-50 та обліковий запис буде закритий.

5.5.2 У разі будь-яких порушень Вами будь-яких вимог/обов'язків, визначених цією Угодою, додатками до неї, Компанія має право закрити (анулювати/видалити/блокувати) Ваш обліковий запис за самостійним рішенням.

5.5.3 Якщо Ви чи Компанія закриємо Ваш обліковий запис, станеться наступне:

- Ви відразу втратите право на користування обліковим записом для доступу до Веб-сайту та онлайн-сервісів;

- Компанія видалить дані/відомості/інформацію та/або Ваш вміст, пов’язаний із вашим обліковим записом, чи іншим чином відокремить його від Вас і Вашого облікового запису. Вам слід регулярно створювати резервні копії Вашого вмісту чи даних, тому що Компанія не зможе відновити їх після закриття облікового запису.

6. КОНТЕНТ

6.1. Ваш Контент

6.1.1 За допомогою Веб-сайту (онлайн-сервісів) Ви можете зберігати Ваш Контент (вміст), надавати до нього спільний доступ, а також отримувати матеріали від інших користувачів Веб-сайту. Компанія не претендує на право власності на Ваш вміст. Ви залишаєтеся власником Вашого вмісту та несете за нього відповідальність.

6.1.2 Коли Ви надаєте спільний доступ до Вашого вмісту іншим Користувачам/Спеціалістам чи третім особам, Ви розумієте, що вони можуть використовувати, зберігати, записувати, відтворювати, транслювати, передавати, надавати в спільний доступ і відображати його в будь-якій країні світу, не сплачуючи Вам жодних компенсацій. Якщо Ви не бажаєте надавати такі права, не використовуйте Веб-сайт (онлайн-сервіси) для надання спільного доступу до Вашого вмісту. Ви заявляєте та гарантуєте, що на час дії цієї Угоди Ви маєте (і матимете) усі права на переданий, збережений або надісланий у Веб-сайт/Компанії вміст, а також що збирання, використання та збереження Вашого вмісту не порушує закон або права інших осіб. Компанія не володіє Вашим вмістом, а також не контролює, не перевіряє, не оплачує, не схвалює його та не несе жодної іншої відповідальності як за нього, так і за матеріали, які інші користувачі передають, зберігають або надсилають за допомогою Веб-сайту (онлайн-сервісів).

6.1.3 При використанні Веб-сайту (зокрема, розміщенні чи при спробі отримати доступ до Веб-сайту) Ви погоджуєтеся з тим, що Компанія має право на власний розсуд зробити наступне: видалити Ваш Контент, що не відповідає цим Умовам, додаткам до них (або попередити про видалення Контенту), припинити Ваш доступ на Веб-сайт (до онлайн-сервісів) в разі будь-якого порушення будь-якого з цих Умов; припинити доступ на Веб-сайт (до онлайн-сервісів), якщо реєстраційна інформація Користувача/Спеціаліста та/або адреса електронної пошти більше не є актуальними; видалити будь-яке повідомлення Користувача/Спеціаліста на Веб-сайті.

6.1.4 Компанія залишає за собою право вдаватися до будь-яких інших дій, якщо Компанія вважає це необхідним для захисту особистої безпеки відвідувачів Веб-сайту і громадськості.

6.1.5 Ви погоджуєтесь, що не будете відправляти або передавати на Веб-сайт/Компанії будь-яку інформацію, яка порушує будь-які права будь-якої особи. Якщо ви розміщуєте ділову інформації, ідею, концепцію або винахід і т.п. на Веб-сайті, Ви тим самим погоджуєтеся, що таке розміщення не є конфіденційним. Ви погоджуєтесь з тим, що завантажувати будь-які файли, будь-що Ви можете тільки коли у Вас є всі необхідні права та дозвільні документи.

6.1.6 Строго заборонені завантаження будь-якого роду матеріалів, що містять вирази ненависті, насильства, образливих зображень або поведінки, непристойності, порнографії і т.п., що може привести до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства або іншим чином суперечить положенням Угоди.

6.1.7 Ви погоджуєтесь, що Ви не будете завантажувати будь-який матеріал, що містить програмні віруси або будь-який інший комп'ютерний код, файли або програми, призначені для знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного програмного забезпечення або Веб-сайту (онлайн-сервісів).

6.1.8 Завантажуючи будь-який файл, мультимедіа, інформацію і т.п. (крім файлів, переданих Користувачем Спеціалісту при наданні інформаційних послуг) Ви надаєте Компанії дозвіл на використання, копіювання, друк, відображення, відтворення, зміну, публікацію.

6.1.9 Ви погоджуєтесь відшкодувати Веб-сайту/Компанії всі витрати (збитки), що виникли внаслідок недотримання умов цієї Угоди, додатків до неї та/або інших умов/положень/угод/інформації, що розміщуються на Веб-сайті.

6.1.10 Компанія залишає за собою право видаляти будь-який Контент і що-небудь інше, що знаходиться на Веб-сайті, на свій розсуд.

6.2. Контент Спеціаліста

6.2.1 Спеціалістами можуть бути тільки особи з повною вищою медичною освітою відповідно до заявленої спеціальності, які мають сертіифікат лікаря-спеціаліста, відповідні права та повноваження, встановлені законом. Компанія не зобов’язується, а лише має право перевіряти справжність документів, наданих Спеціалістом Веб-сайту на підтвердження наявності вищої медичної освіти та інших документів і не несе відповідальності в разі надання Спеціалістом недостовірної інформації про себе.

6.2.2 Спеціаліст засвідчує те, що погоджується та зобов’язується дотримуватися всіх умов цієї Угоди, додатків до неї та/або інших умов/положень/угод/інформації, що розміщуються на Веб-сайті, і не робити нічого, що призвело б до закриття (анулювання/видалення/ блокування) його облікового запису.

6.3. Контент Користувача

6.3.1 Користувач має право використовувати Веб-сайт (онлайн-сервіси), в тому числі отримати інформаційну послугу Спеціаліста шляхом використання техничних можливостей Веб-сайту виключно в освітніх, інформаційних, довідкових цілях.

6.3.2 Будь-яка інформація, отримана від Спеціаліста шляхом використання технічних можливостей Веб-сайту, не є діагнозом або лікуванням. Відносини між Спеціалістом та Користувачем ні в якому разі не є відносинами лікаря і пацієнта, які регулюються відповідним законодавством України, зокрема: Конституцією України, Законом України “Основи законодавства України про охорону здоров'я” та іншими актами законодавства, що регулюють відносини у сфері охорони здоров'я.

6.3.3 Користувач усвідомлює та погоджуєтесь з тим, що не на кожне питання Користувача Спеціалістом може буде надана відповідь/інформація.

6.3.4 Користувач засвідчує про те, що погоджується та зобов’язується дотримуватися всіх умов цієї Угоди, додатків до неї та/або інших умов/положень/угод/інформації, що розміщуються на Веб-сайті, і не робити нічого, що призвело б до закриття (анулювання/видалення/ блокування) його облікового запису.

6.4. Контент Компанії

6.4.1 Всі права, зокрема, права власності та майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі але не виключно, програмний продукт/Веб-сайт/Контент, є власністю Компанії, за винятком Вашого права на Ваш контент (вміст), з урахуванням положень роділу 2 цієї Угоди «Захист інтелектуальної власності та авторських прав».

6.4.2 З метою надавання Послуг з доступу до Веб-сайту (онлайн-сервісів), Вашого захисту та захисту Компанії, а також удосконалення продуктів і Послуг Компанії, Ви надаєте Компанії ліцензію на інтелектуальну власність, що діє в межах усього світу, не вимагає сплати роялті та дає змогу використовувати, копіювати, зберігати, передавати, переформатовувати, відображати та розповсюджувати Ваш вміст за допомогою засобів обміну даними, доступних на Веб-сайті. Якщо Ви публікуєте Ваш вміст у частинах Веб-сайту, де до нього надається широкий доступ в мережі без жодних обмежень, Ваш вміст може з’явитися в демонстраціях або матеріалах, що рекламують Веб-сайт. Компанія не використовує для цілеспрямованого добору реклами відомості, які Ви повідомляєте під час спілкування за допомогою електронної пошти, чата, засобів телефонного зв’язку, аудіозв’язку чи іншим чином. Компанія також не використовує для цього документи, фотографії або інші особисті файли.

6.4.3 Ви погоджуєтеся не брати участь в будь-якій діяльності, яка б привела до порушення авторських прав щодо Контенту Компанії. Ви не можете відтворювати, створювати схожі твори, поширювати, публічно виконувати чи публічно демонструвати Контент або будь-яку його частину без попередньої письмової згоди Компанії. Ви можете, використовувати додатки виключно так, як вони розроблені і призначені для використання, в тому числі з використанням можливостей додатків, що дозволяють Вам повторно розміщувати матеріали або частини Контенту, в тому числі ті, які дозволяють Вам поширювати Контент через інші сторонні програми, соціальні мережі (наприклад, Facebook або Twitter), в разі, якщо Ви не будете змінювати їх зміст.

7. ВИКОРИСТАННЯ COOKIE

7.1. Cookie-файли являють собою невеликі текстові файли, розміщені на пристрої для зберігання даних, що зчитуються веб-сервером в домені, в якому вони були створені. Ці дані часто складаються з буквено-цифрових рядків, які забезпечують унікальну ідентифікацію Вашого комп'ютера, але можуть містити й інші відомості. Компанія використовує файли Сookie та аналогічні технології для зберігання і підтримки Ваших уподобань і параметрів для виконання входу в систему, надання актуальної реклами, боротьби з шахрайством, аналізу роботи продуктів Компанії і виконання інших обґрунтованих завдань.

7.2. Компанія використовує файли Сookie і аналогічні технології в залежності від контексту або продукту в описаних нижче цілях.

7.2.1 Зберігання параметрів і переваг. Компанія використовує файли Сookie для зберігання переваг і параметрів на Вашому пристрої, а також для поліпшення взаємодії. Збереження переваг в файлах Cookie дозволяє не налаштовувати деякі параметри повторно.

7.2.2 Вхід і перевірка справжності. Компанія використовує файли Сookie для перевірки автентичності користувача. Коли Ви входите на Веб-сайт, використовуючи особистий обліковий запис, ми зберігаємо на Вашому пристрої унікальний ідентифікатор і час входу в зашифрованому файлі Сookie. Цей файл Сookie дозволить переміщатися між сторінками в межах Веб-сайту без необхідності виконання входу на кожній сторінці. Можна також зберегти дані для входу, щоб Вам не доводилося виконувати вхід при кожному відвідуванні Веб-сайту.

7.2.3 Безпека. Компанія використовує файли Сookie для обробки інформації, яка допомагає захищати продукти Компанії, а також виявляти спроби шахрайства та зловживання.

7.2.4 Зберігання інформації, що надається Веб-сайту. Компанія використовує файли Сookie для зберігання відомостей, наданих Вами.

7.2.5 Відгуки та пропозиції. Компанія використовує Сookie-файли для зворотного зв'язку на Веб-сайті.

7.2.6 Аналітика. Компанія використовує власні файли Сookie, файли Сookie третіх сторін та інші ідентифікатори застосовуються для збору інформації про використання та продуктивності Веб-сайту Компанії, що дозволяє забезпечувати їх належне функціонування. Наприклад, Компанія використовує файли Сookie для обліку кількості унікальних відвідувачів Веб-сайту (онлайн-сервісів), а також для отримання інших статистичних даних, пов'язаних з функціонуванням Веб-сайту.

7.2.7 Продуктивність. Компанія використовує файли Сookie для аналізу і підвищення продуктивності Веб-сайту (онлайн-сервісів). Наприклад, Компанія використовує файли Сookie для збору даних, які допомагають балансувати навантаження для підтримки працездатності Веб-сайту.

7.2.8 Деякі з використовуваних Компанією Сookie-файли - перераховані нижче. Цей список не є вичерпним, але дає уявлення про основні напрямки використання файлів Сookie. При відвідуванні Вами Веб-сайту, на Вашому пристрої можуть бути встановлені описані нижче файли Сookie.

MUID, MC1 і MSFPC - визначає унікальні браузери, з яких відвідуються Веб-сайт. Ці файли cookie використовуються для отримання реклами, аналізу роботи сайту та інших операційних цілей.

ANON - містить унікальний ідентифікатор ANID, який отримують із Вашого профілю, який використовується для реклами, персоналізації і операційних цілей. Також в цьому файлі зберігається значення параметра прийняття або відмови від цільової реклами, який заданий в Ваш профіль.

CC- містить код країни, який визначається за вашим IP-адресою.

PPAuth, MSPAuth, MSNRPSAuth, KievRPSAuth, WLSSC, MSPProf - дозволяє проходити перевірку автентичності при вході на Веб-сайт з обліковим записом.

MC0 - визначає, чи включені файли Сookie в браузері.

MS0 - ідентифікатор сеансу.

NAP - містить взяті з Вашого профілю облікового запису зашифровані відомості про країну, поштовому індексі, вік, стать, мову і професії, якщо вони відомі.

MH - використовується на спільних з рекламними партнерами веб-сайтах. Цей файл Сookie ідентифікує рекламодавця для вибору відповідної реклами.

MR - використовується для збору відомостей з метою аналітики.

x-ms-gateway-slice - визначає шлюз для балансування навантаження.

TOptOut - вказує на те, що користувач відмовився отримувати цільову рекламу.

7.3. Коли Ви відвідуєте Веб-сайт, крім файлів Сookie, що створюються Компанією, на Вашому пристрої можуть зберігатися файли Сookie сторонніх компаній, наприклад Youtube (Google).

Компанії, які ми можемо залучати для надання послуг від нашого імені, наприклад аналізу Веб-сайту, розміщують файли Сookie при відвідуванні Веб-сайту. Компаніям, які надають вміст, наприклад відео, новини або рекламні оголошення, на Веб-сайті, розміщують файли Сookie на власний розсуд. Вони використовують дані відповідно до власних політик конфіденційності, які можуть дозволяти компаніям збирати і об'єднувати відомості про Ваші дії на Веб-сайті (онлайн-сервісах).

7.4. Використання Компанією веб-маяків і аналітичних служб.

Для відстеження відвідувань наших сайтів Компанія використовує веб-аналітику, прийняту в галузі в якості стандарту. Ці аналітичні матеріали надаються службами Google Analytics. Інформація, зібрана файлами Cookie про використання наших сайтів (включаючи IP-адреса), буде передана і зберігається на серверах компанії Google. Google буде використовувати цю інформацію для оцінки використання наших сайтів, складання звітів про активність Веб-сайту для їх операторів та надання інших послуг, пов'язаних з активністю Веб-сайту та використанням Інтернету. Google також може передавати цю інформацію третім особам, якщо це вимагається за законом, а також у разі, якщо треті особи обробляють цю інформацію від особи компанії Google. Google не буде пов'язувати вашу IP-адресу з іншими даними, наявними в Google.

7.5. Крім стандартних файлів Сookie і веб-маяків, Компанією можуть також використовуватись аналогічні технології для збереження файлів з даними на Вашому комп'ютері і для їх зчитування. Як правило, вони служать для збереження Ваших налаштувань, а також збільшення швидкодії та ефективності за рахунок локального зберігання деяких файлів. На відміну від стандартних файлів Сookie, такі технології можуть використовуватися для зберігання унікального ідентифікатора Вашого комп'ютера, за допомогою якого можуть відслідковуватися різноманітні операції. Серед цих технологій - локальні загальні об'єкти (або «Flash cookie») і сховище додатків Silverlight.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. У випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цією Угодою, сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України з урахуванням умов даної Угоди.

8.2. Компанія не несе відповідальності у випадках, прямо передбачених чинним законодавством та цією Угодою.

8.3. Спеціалісти та Користувачі несуть відповідальність:

8.3.1 За достовірність, актуальність, повноту і відповідність закону наданої на Веб-сайті (під час використання онлайн-сервісів) інформації та її чистоту від претензій третіх осіб. Компанія не несе відповідальності за зміст, достовірність і точність реєстраційних даних і матеріалів, опублікованих Спеціалістами та Користувачами.

8.3.2 За свою правоздатність користування Веб-сайтом та онлайн-сервісами.

8.4. Приєднуючись до цієї Угоди, Спеціаліст/Користувач розуміє, приймає і погоджується з тим, що він:

(1) несе повну особисту відповідальність за зміст і відповідність нормам українського і міжнародного законодавства всіх матеріалів, включаючи всі тексти, програми, звуки, фотографії, графіку, відео та озвучену інформацію один одному і т. п.;

(2) несе повну особисту відповідальність за відповідність способів використання ним матеріалів інших Користувачів/Спеціалістів та іншої інформації, представленої/наданої на Веб-сайті (шляхом використавння онлайн-сервісів), нормам українського або міжнародного законодавства (в тому числі, але не обмежуючись, нормам права про інтелектуальну власність і про захист інформації);

(3) несе повну відповідальність за збереження свого облікового запису (логіна і пароля), а також за всі дії, вчинені під своїм обліковим записом;

(4) використовує Веб-сайт та онлайн-сервіси на свій власний ризик.

8.5. Компанія залишає за собою право видаляти повідомлення та коментарі Користувача/Спеціаліста, а також припинити доступ Користувача/Спеціаліста до Веб-сайту та онлайн-сервісів (в тому числі шляхом блокування доступу до Веб-сайту та/або закриття аккаунту), у випадках:

(1) порушення Користувачем/Спеціалістом будь-якого з умов цієї Угоди або чинного законодавства;

(2) на основі численних скарг Користувачів/Спеціалістів Веб-сайту;

(3) в будь-яких інших випадках, якщо у Компанії є причини вважати присутність Користувача на Веб-сайті небезпечним або незручним для інших Користувачів/Спеціалістів і безпосередньо Веб-сайту;

(4) в інших випадках, визначених Угодою.

8.6. Користувач/Спеціаліст погоджується з тим, що обмеження або припинення доступу до Веб-сайту, а також видалення всіх реєстраційних та інших даних Користувача/Спеціаліста може статися в будь-який час без пояснень і повідомлень, без відповідальності Компанії за можливий збиток, заподіяний цими діями Користувачу/Спеціалісту.

8.7. Користувач/Спеціаліст погоджується з тим, що відшкодує Компанії будь-які збитки, понесені Компанією в зв'язку з використанням Користувачем/Спеціалістом Веб-сайту та/або онлайн-сервісів, порушенням Користувачем/Спеціалістом цієї Угоди і прав (в тому числі інтелектуальних, інформаційних і т.п.) третіх осіб.

8.8. Користувач/Спеціаліст визнає і погоджується, що IP-адреса персонального ЕОМ Користувача/Спеціаліста, а також інша доступна по HTTP протоколу інформація може фіксуватися технічними засобами Компанії, і в разі вчинення незаконних дій, в тому числі дій, що порушують інтелектуальні права третіх осіб, відповідальним за вказані незаконні дії визнається власник персонального ЕОМ, що визначається технічними засобами Компанії.

8.9. Користувач/Спеціаліст несе відповідальність за шкоду, завдану внаслідок нецільового використання Веб-сайту (онлайн-сервісів) / надання Компанії або публікацію на Веб-сайті недостовірної або некоректної інформації.

8.10. Компанія не несе відповідальності:

8.10.1 За невиконання своїх повноважень з вини Користувача/Спеціаліста.

8.10.2 За будь-які збитки, втрати, які поніс Користувач/Спеціаліст з причини відсутності у Користувача/Спеціаліста комп'ютерної техніки/пристроїв з достатнім набором програмно-технічних можливостей; неможливість використання Веб-сайту (онлайн-сервісу) з причини зараження комп'ютерної техніки/пристрою Спеціаліста/Користувача шкідливими (зловмисними) програмами; недоліки в роботі мережевої інфраструктури та обмеження, введені провайдером (компанією, що надає користувачеві доступ в мережу Інтернет), а також збої в роботі програмно-апаратного комплексу такого провайдера, що призвели до нерегламентованих та непередбачуваних відключень користувача від мережі Інтернет та унеможливили отримання будь-яких послуг.

8.10.3 За будь-які збитки, втрати, які понесли Спеціаліст/Користувач або будь-яка третя особа, в разі, якщо причиною цьому стало:

- незнання, невиконання чи неналежне виконання Спеціалістом/Користувачем вимог та процедур, визначених у цій Угоді, що призвело до прийняття Спеціалістом/Користувачем на себе незапланованих зобов'язань перед іншими учасниками і негативно позначилося на діловій репутації Спеціаліста/Користувача;

- неналежне зберігання та несанкціонована передача авторизаційних даних Спеціалістом/Користувачем третім особам, що призвело до прийняття Спеціалістом/Користувачем на себе незапланованих зобов'язань перед іншими особами;

- дії, вчинені на Веб-сайті або під час використання онлайн-сервісів, що визначені цією Угодою, від імені Спеціаліста/Користувача третіми особами, які спричинили зміну інформації про Спеціаліста/Користувача, що негативно позначилося на їх діловій репутації.

8.10.4 За розміщення або надання інформації (в усній, письмовій або будь-якій іншій формі) Спеціалістом/Користувачем, внаслідок чого вона стала відома третім особам, які використали або можуть використати її з метою завдання шкоди Спеціалісту/Користувачу або іншим особам.

8.10.5 Компанія не несе відповідальності за втрачений прибуток, недоотриманий дохід, фінансові збитки, а також за непрямий, спеціальний, опосередкований, штрафний або будь-який інший збиток Спеціаліста/Користувача.

8.10.6 Ні в якому разі Компанія не буде нести відповідальність за непередбачений збиток або збитки.

8.10.7 Компанія не несе відповідальності за будь-які порушення Спеціалістом/Користувачем закону, в тому числі, але не виключно, податкового законодавства, законодавства з охорони здоров'я, законодавства з запобігання корупції, з запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тощо.

8.10.8 Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Користувачем/Спеціалістом в результаті помилкового розуміння або нерозумінні ним інформації про надання Послуг Компанією.

8.10.9 Компанія не несе відповідальність у разі неналежного виконання своїх зобов’язань, передбачених даною Угодою, якщо таке неналежне виконання є наслідком порушень умов даної Угоди з боку Користувача/Спеціаліста.

8.10.10 Компанія звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даною Угодою, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Угоди, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).

8.10.10 Всю відповідальність, пов‘язану з наслідками отриманих послуг або своїх дій внаслідок отриманих послуг від Спеціаліста/Компанії несе Користувач.

8.10.11 Компанія не несе відповідальності за достовірність і актуальність будь-якої інформації/відомостей, а також будь-які дії, вжиті Користувачами та/або Спеціалістами, в тому числі за будь-які дії Користувачів на підставі отриманої інформації від Спеціалістів або безпосередньо на Веб-сайті.

8.10.12 Оскільки ідентифікація користувачів інтернет-сайтів утруднена через технічні причини, Компанія не відповідає за те, що зареєстровані Користувачі/Спеціалісти є дійсно тими людьми, за кого себе видають, і не несе відповідальності за можливу шкоду, заподіяну іншим Користувачам/Спеціалістам з цієї причини.

8.10.13 Компанія за жодних обставин не несе відповідальності: за якість наданих Спеціалістом інформаційних послуг, за рівень професіоналізму і відповідність кваліфікації Спеціаліста встановленим вимогам, за справжність документів, наданих Спеціалістом/Користувачем, за зміст опублікованих, відправлених Користувачем/Спеціалістом або отриманих ним від інших Користувачів/Спеціалістів матеріалів, а також результати спілкування між Спеціалістами/ між Користувачем і Спеціалістом. Компанія надає технічну можливість використання Веб-сайту та онлайн-сервісів, не бере участі в формуванні змісту персональних сторінок Користувачів/Спеціалістів, форумів і блогів і не контролює і не несе відповідальності за дії або бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Веб-сайту (онлайн-сервісів).

8.10.14 Компанія не зобов'язується контролювати зміст матеріалів, процес і результати спілкування між Спеціалістами, між Користувачем і Спеціалістом, і ні за яких обставин не несе відповідальність за відповідність їх вимогам чинного законодавства, а також за можливе порушення прав третіх осіб у зв'язку з використанням Веб-сайту та/або онлайн-сервісу.

8.10.15 Компанія не несе будь-якої відповідальності або будь-яких обов'язків за заподіяння будь-якої шкоди або збитки, понесені в результаті взаємодії Користувача/Спеціаліста з рекламодавцями при зверненні до реклами, розміщеної на Веб-сайті. У цих випадках всі конфліктні ситуації вирішуються безпосередньо між рекламодавцем (виконавцем) таких послуг і Користувачем/Спеціалістом власними силами. При цьому Компанія переконливо просить Користувачів/Спеціалістів повідомляти про подібні ситуації з метою виключення їх повторення в подальшому.

8.10.16 За жодних обставин Компанія або її представники не несуть відповідальності перед Користувачами/Спеціалістами або перед будь-якими третіми особами за будь-які збитки, включаючи серед іншого, можливий збиток, а також упущену вигоду і заподіяння шкоди внаслідок порушення особистих немайнових прав, отриманих внаслідок використання Веб-сайту (онлайн-сервісів), збитки в результаті втрати комерційного прибутку, перерви діяльності, втрати ділової інформації та будь-який інший матеріальний збиток, що виникають у зв'язку з використанням (або неналежним використанням) Послуги. Такі збитки відносяться безпосередньо на Користувача/Спеціаліста, а у випадку з третіми особами - є зоною відповідальності Користувача/Спеціаліста, який використовував отримані за допомогою Веб-сайту дані і допустив порушення прав третіх осіб.

8.10.17 Компанія не несе будь-якої відповідальності або будь-яких обов'язків за заподіяння будь-якої шкоди або збитки, понесені в результаті спілкування Спеціалістів між собою або Спеціалістів з Користувачами шляхом використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів.

8.11. У разі притягнення Компанії до адміністративної, цивільної або іншої відповідальності та накладення санкцій/штрафів за недотримання законодавства та/або порушення прав третіх осіб на об'єкти, розміщені Користувачами/Спеціалістами на Веб-сайті, відповідний Користувач/Спеціаліст зобов'язаний в повному обсязі компенсувати розмір подібних покладених на Компанію санкцій (штрафів), збитків і т.п.

8.12. Ви погоджуєтесь повністю звільнити від відповідальності, забезпечити захист і гарантувати відшкодування Компанії та її акціонерам, директорам і співробітникам відносно всіх скарг, вимог, зобов'язань, збитків і витрат, включаючи судові витрати і будь-які інші витрати, незалежно від причин їх виникнення, які можуть бути понесені в результаті:

- Вашого повного або часткового порушення цієї Угоди,

- порушення Вами будь-якого закону або прав будь-яких третіх осіб, або

- користування Послугою Вами або будь-якою іншою особою, яка отримала доступ до Послуги за допомогою Ваших даних для входу, незалежно від того, було це санкціоновано Вами чи ні.

9. СУПЕРЕЧКИ

9.1. Всі спори, що виникли у зв’язку з виконанням даної Угоди, вирішуватимуться між сторонами шляхом переговорів.

9.2. Будь-які претензії Користувача щодо ненадання/неналежного надання Компанією онлайн-сервісів розглядаються Компанією на підставі повідомлення Користувача, що направляється у формі зворотнього зв’язку/чату за посиланням http://lekaris.com/desktop/doc/support.php .Повідомлення повинно містити суть вимог Користувача, і докази, що підтверджують ці вимоги. Компанія не несе відповідальності і не гарантує відповідь на претензії, спрямовані їй будь-яким іншим способом.

9.3. У разі недосягнення згоди між Користувачем/Спеціалістом та Компанією, всі спори вирішуються в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України і розглядаються за місцем знаходження Компанії за умови дотримання обов'язкового досудового претензійного порядку врегулювання спору.

9.4. Усі спори, претензії Користувача/Спеціаліста щодо Контенту, що не належить Компанії та/або послуг, що надаються не Компанією, вирішуються безпосередньо з власником оспорюваного Контенту/відповідною стороною для врегулювання спору.

10. РЕГУЛЮЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО

10.1. Дана Угода та будь-які пов'язані з нею питання тлумачаться та регулюються відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Справжня редакція Угоди замінює собою всі попередні угоди між Користувачем/Спеціалістом і Компанією.

11.2. У випадку, якщо Користувач/Спеціаліст не користується Веб-сайтом протягом 90 календарних днів, а також у разі порушення Користувачем/Спеціалістом умов цієї Угоди Компанія має право закрити обліковий запис (припинити дію логіна і пароля) відповідного Користувача/Спеціаліста.

11.3. Ця Угода ні за яких обставин не може бути трактовано як договір про встановлення агентських відносин, наданні медичних послуг, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин між Користувачем/Спеціалістом і Компанією, прямо не вказаних в цій Угоді.

11.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.

11.5. Компанія залишає за собою право перепоступитися цією Угодою, повністю або частково, в будь-який час без попередження. Користувач/Спеціаліст не має права перепоступати будь-яке зі своїх прав або зобов'язань за цією Угодою.

11.6. У випадку розбіжностей між українською, російською, англійською та будь-якою з версій, перекладених на інші мови, переважну силу має українська версія цієї Угоди.

Додатки:

Додаток №1 ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ