Додаток №1 до Угоди про використання LEKARIS.com
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Перед реєстрацією на Веб-сайті (включаючи мобільні додатки) LEKARIS.com КОРИСТУВАЧ повинен уважно ознайомить зі змістом цього Положення. Реєстрація на Веб-сайті означає повну та безумовну згоду з умовами, викладеними в цьому Положенні.

Це Положення про конфіденційність та обробку персональних даних (далі - Положення) є додатком до Угоди про використання LEKARIS.com (надалі – Угода).

Всі терміни, що вживаються в Положенні, використовуються в значеннях, встановлених Угодою.

Положення діє відносно всієї інформації, яку Компанія може отримати про Користувачів та Спеціалістів при використанні Веб-сайту та/або онлайн-сервісів. Використання Веб-сайту та/або онлайн-сервісів означає беззастережну згоду Користувача/Спеціаліста з Положенням.

Компанія залишає за собою право вносити зміни до цього Положення без оповіщення про це Користувача/Спеціаліста. Всі зміни до цього Положення вносяться шляхом розміщення відповідного Положення у новій редакції на Веб-сайті та набувають чинності і стають обов’язковими для сторін Угоди з дати їх розміщення на Веб-сайті, якщо інше не встановлено такими змінами (доповненнями, новою редакцією).

У разі незгоди з Положенням Користувач/Спеціаліст не має права використовувати Веб-сайт.

1. ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

1.1. Інформація, що розміщується на Веб-сайті може бути конфіденційною інформацією, якій надається гриф «Конфіденційно» та/або комерційною таємницею, якій надається гриф «Комерційна таємниця» лише у випадку, коли Користувач/Спеціаліст, що розміщує інформацію, повідомить про її конфіденційність.

1.2. Не вважається конфіденційною інформацією інформація, яка:

1.2.1. вже є загальновідомою або стала загальновідомою, але не з вини Компанії;

1.2.2. була отримана Компанією на законних підставах від третьої особи, яка не мала зобов’язань щодо захисту цієї конфіденційної інформації;

1.2.3. не позначена грифом “Комерційна таємниця” та/або “Конфіденційно” або якщо не повідомлено про її конфіденційність;

1.2.4. відповідно до чинного законодавства України не може бути віднесена до конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці;

1.2.5. право на розголошення якої, надано письмово оформленим дозволом особи- власника відповідної інформації.

1.3. Користувач, Спеціаліст та Компанія несуть відповідальність за:

1.3.1. ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації, якщо вони не дотримуються такого ж високого ступеня обережності, якого вони б дотримувалися у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості, і, після виявлення ненавмисного розголошення або використання цієї інформації, не намагаються припинити її ненавмисне розголошення (оприлюднення) або використання;

1.3.2. несанкціоноване розголошення (оприлюднення) або використання конфіденційної інформації особами, які працюють або працювали у них на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правового договору чи на іншій підставі, якщо їм не вдається охороняти цю інформацію з таким же високим ступенем ретельності, якого вони б дотримувався у розумних межах стосовно своєї власної конфіденційної інформації аналогічної важливості.

1.4. Компанія забезпечує захист конфіденційної інформації та комерційної таємниці, розміщеної на Веб-сайті.

1.5. Використання конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також персональних даних Користувача/Спеціаліста здійснюється працівниками Компанії лише відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків. Ці працівники зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних, службових та трудових обов’язків, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Таке зобов’язання чинне після припинення ними діяльності, пов’язаної з конфіденційною інформацією, комерційною таємницею та/або персональними даними, крім випадків, установлених чинним законодавством України.

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.1. Персональні дані Користувачів і Спеціалістів

2.1.1. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичних осіб, які ідентифіковані або можуть бути конкретно ідентифіковані (відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»).

В рамках цього Положення під «персональними даними» слід розуміти наступне:

(1) Персональні дані, які Користувач/Спеціаліст надає про себе під час реєстрації на Веб-сайті або в процесі використання онлайн-сервісів (в тому числі, але не виключно, які зазначаються у розділі Веб-сайту «Персональні дані»: П.І.Б, контактний телефон, адреса, дата народження тощо).

(2) Дані, які автоматично передаються в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача/Спеціаліста програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер Користувача/Спеціаліста (або про іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Веб-сайту/онлайн-сервісів), час доступу, адреса запитуваної сторінки.

(3) Інша інформація про Користувача/Спеціаліста, збір та/або надання якої визначено в документах/інформації на Веб-сайті, що регламентують діяльність окремих онлайн-сервісів.

2.1.2. Це Положення застосовується тільки до онлайн-сервісів Веб-сайту. Компанія не контролює і не несе відповідальність за зміст інших сайтів в мережі Інтернет, на які Користувач/Спеціаліст може перейти по посиланнях, доступним на Веб-сайті, зокрема в Контенті.

2.1.3. Компанія за загальним правилом не перевіряє справжність персональних даних, наданих Користувачем/Спеціалістом. Компанія презюмує сумлінність Користувачів та Спеціалістів і виходить з того, що вони надають достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються під час реєстрації на Веб-сайті і підтримують цю інформацію в актуальному стані.

2.2. Отримання та обробка персональних даних

2.2.1. Використовуючи Веб-сайт/онлайн-сервіси (реєструючись на Веб-сайті, оформляючи онлайн-заявку, звертаючись в службу підтримки Веб-сайт або надаючи свої персональні дані іншим шляхом), Користувач/Спеціаліст підтверджує, що надає Компанії однозначну згоду та дозвіл на обробку своїх персональних даних будь-яким способом, передбаченим положеннями Закону України «Про захист персональних даних», з метою:

• ідентифікації Користувача/Спеціаліста на Веб-сайті;

• створення облікового запису Користувача/Спеціаліста на Веб-сайті;

• надання Користувачеві/Спеціалісту доступу до Веб-сайту;

• організації зв'язку з Користувачем/Спеціалістом (в тому числі, аудіозв’язок, текстові повідомлення між Користувачем та Спеціалістом), що стосуються використання онлайн-сервісів, надання послуг, а також обробки запитів/заявок, звернень тощо;

• поліпшення якості онлайн-сервісів, зручності їх використання, розробка нових сервісів і послуг;

• інформування Користувача/Спеціаліста про зміни або доповнення до онлайн-сервісів та документів/інформації/відомостей, розміщених на Веб-сайті, а також про наявність будь-яких послуг, що надаються Компанією;

• оцінки рівня обслуговування, моніторингу та оптимізації різних варіантів обслуговування;

• здійснення маркетингових заходів Компанії;

• проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних;

• захисту прав і законних інтересів Користувачів/Спеціалістів і третіх осіб відповідно до чинного законодавства України.

2.2.2. Використовуючи Веб-сайт/онлайн-сервіси (реєструючись на Веб-сайті, оформляючи онлайн-заявку, звертаючись в службу підтримки Веб-сайту або надаючи свої персональні дані іншим шляхом), Користувач/Спеціаліст підтверджує, що надає Компанії згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, публікацію знищення своїх персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також на передачу персональних даних та даних авторизації третім особам для надання послуг, визначених Угодою та додатками до неї та/або вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», Угодою та додатками до неї.

Компанія зобов'язується не передавати особисті дані Користувача/Спеціаліста третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цим Положенням, Угодою та нормами чинного законодавства України.

2.2.3. Згода Користувача/Спеціаліста на обробку персональних даних надається при реєстрації на Веб-сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку персональних даних (натискаючи на кнопку “З Положенням про конфіденційність та обробку персональних даних ознайомився(-лась). Даю згоду.”), з метою обробки, сформульованої в Положенні, та вважається достатнім повідомленням Користувача/Спеціаліста про наступне:

– що володільцем персональних даних Користувача/Спеціаліста є Компанія;

– про склад та зміст зібраних персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові Користувача/Спеціаліста, його контакті телефони, адреса електронної пошти, інші реквізити та/або відомості, які він представляє;

– про права Користувача/Спеціаліста як суб’єкта персональних даних: права, визначені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;

– про мету збору персональних даних Користувача/Спеціаліста, що визначена в цьому Положенні;

– про осіб, яким передаються персональні дані: Компанія не передає персональні дані Користувача/Спеціаліста третім особам за виключенням випадків, передбачених умовами цього Положення, діючим законодавством України та випадків, якщо така передача є необхідною передумовою надання послуг Компанією. Треті особи можуть використовувати персональні дані Користувача/Спеціаліста у випадку, якщо вони надають послуги Компанії, якщо такі послуги є необхідною передумовою надання онлайн-сервісів.

2.2.4. Компанія, зокрема, має право передати персональну інформацію Користувача/Спеціаліста третім особам в наступних випадках:

• Користувач/Спеціаліст дав згоду на вчинення таких дій, в порядку, визначеному цим Положенням;

• така передача необхідна в рамках використання певного онлайн-сервісу/надання послуги Компанії;

• передача передбачена нормами законодавства;

• з метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Компанії або третіх осіб у випадках, коли Користувач/Спеціаліст порушує умови Угоди та/або чинного законодавства.

2.2.5. При обробці персональних даних Компанія керується нормами Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. Зміна користувачем персональної інформації

2.3.1. Користувач/Спеціаліст може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надані їм персональні дані або їх частину, а також параметри їх конфіденційності, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділах «Персональні дані» і «Профіль» облікового запису Користувача/Спеціаліста, доступного після Авторизації на Веб-сайті.

2.3.2. Персональні дані Користувача/Спеціаліста, що були використані в процесі надання Послуг Компанією, після їх видалення зберігаються для забезпечення мети обробки персональних даних, що визначена в цьому Положенні.

2.4. Заходи, що вживаються для захисту персональних даних та інші особливі умови

2.4.1. Компанія вживає всіх можливих заходів для запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних Користувачів/Спеціалістів, неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

При цьому, Компанія попереджає, а Користувач/Спеціаліст підтверджує, що усвідомлює те, що ніяка передача даних через Інтернет, мобільний пристрій або через бездротове пристрій не можуть гарантувати стовідсоткову безпеку.

2.4.2. Користувач/Спеціаліст визнає, що в разі недбалого ставлення ним до захисту своїх персональних даних, в тому числі Логіну і Паролю, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до акаунту, «особистого кабінету» і його персональних даних. Компанія не несе відповідальності за збитки, завдані Користувачу/Спеціалісту у результаті такого несанкціонованого доступу.

2.4.3. Компанія не несе відповідальності за точність і повноту персональних даних або іншої інформації, наданої Користувачем/Спеціалістом або третіми особами.

2.4.4. Компанія настійно рекомендує не розголошувати свій пароль облікового запису Користувача на Сайті.

2.4.5. Компанія не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, яку Користувач/Спеціаліст надав третім особам.

2.4.6. Компанія не несе відповідальності за зміст особистої інформації або іншої інформації, яку Користувач/Спеціаліст отримав від третіх осіб.

3. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

3.1. Користувачі/Спеціалісти не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь-яким особам, для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

3.2. Користувачі/Спеціалісти не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як давання/ отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3.3. Користувачі/Спеціалісти відмовляються від стимулювання яким-небудь чином працівників Компанії, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їхню користь робіт (послуг) та іншими, не позначеними у цьому пункті, способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямованих на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його сторони.

3.4. У разі виникнення у Компанії підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, Компанія зобов’язується повідомити Користувача/Спеціаліста про такі підозри через особистий кабінет або іншим засобом зв’язку. Після повідомлення, Компанія має право призупинити надання доступу до Веб-сайту/онлайн-сервісів Користувачеві/Спеціалісту до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути спрямоване протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати направлення повідомлення.

3.5. Користувачі/Спеціалісти визнають проведення процедур щодо запобігання корупції та контролюють за їх дотриманням та забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення до корупційної діяльності.

3.6. Користувачі/Спеціалісти визнають, що їхні можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов можуть нести несприятливі наслідки, передбачені чинним законодавством України.

3.7. Користувачі/Спеціалісти гарантують повну конфіденційність з питань виконання цих антикорупційних умов, а також відсутність негативних наслідків, як для Компанії в цілому, так і для конкретних працівників Компанії, які повідомили про факт порушень.

4. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК. ПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Всі пропозиції або питання з приводу цього Положення прохання повідомляти в службу підтримки Веб-сайту у формі зворотнього зв’язку/чату за посиланням http://lekaris.com/desktop/doc/support.php або контактним телефоном: 044-390-42-50.